Longyearbyen skole
Skolen Klasserom Bibliotek Utsikt fra skolen Paviljong SFO rom -  Foto: Morten Langerud

Elevers rett til et godt psykososialt læringsmiljø

Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø.

 
§ 9a-1 ”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”
 
Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet.
 
Det er den enkelte elevs subjektive opplevelse av å bli krenket som er utgangspunktet for skolens håndtering av opplæringsloven § 9a, ”elevenes arbeidsmiljølov”.
 
Longyearbyen skole legger vekt på:
·         at det arbeides kontinuerlig, langvarig og systematisk med elevenes skolemiljø
·         at skolen, elevene og foresatte samarbeider om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet
·         at tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord og handlinger
·         at alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd
·         at våre lokale tiltak og vår evne til kommunikasjon og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes
Tips en venn Skriv ut