Plansystemet i Longyearbyen planområde

Plansystemet i Longyearbyen planområde består av langsiktige planer med tidshorisont 8-10 år, og kortsiktige planer med tidshorisont 4 år. Til det langsiktige plansystemet hører en  frivillig, strategisk lokalsamfunnsplan og en lovbestemt arealplan hjemlet i svalbardmiljøloven kapittel VI. Begge planene bør tas opp til vurdering en gang i hver valgperiode. Til de kortsiktige planene hører handlingsplan og økonomiplan, som er hjemlet i svalbardloven kapittel 5, jfr. kommuneloven.

Den strategiske samfunnsplanleggingen - lokalsamfunnsplanen - fokuserer på lokalsamfunnets viktigste utfordringer. Sektorplanene skal fange opp disse utfordringene ved å definere de konkrete tiltakene for å oppnå de fastsatte målene i lokalsamfunnsplanen.

Eksempler på sektorplaner som er forankret i lokalsamfunnsplanen og som er behandlet over samme mal er avfallsplan, trafikksikkerhetsplan, ruspolitisk handlingsplan, plan for oppvekst og undervisning.

 

2012-04-22

Steg i planprosessen - private delplaner

Oversikt over planprosessen og ansvarsfordeling mellom forslagsstiller og Longyearbyen lokalstyre.

2016-12-22

Gjeldende delplaner

2017-05-10

Opphevde delplaner

2012-04-22