Nåværende Utstilling

Sølvi Lill Seljebotn

 

Refleksjoner

 

17.05 - 20.06.2016

Sølvi Lill Seljebotn2017

 

REFLEKSJONER
Et kunstprosjekt basert på
eventyret på Svalbard

tekst av Sølvi Lill Seljebotn

Jeg søkte om prosjektstøtte fra Longyearbyen sitt næringsfond, og fikk tilslag på dette. Dette gav meg anledning til å realisere planer som ikke hadde vært mulig for meg tidligere. Det ble en lang periode med studier av tematikk og materiale, utprøvninger og søken etter samarbeidspartner for å realisere mine tanker.
Jeg bruker foto som arbeidsverktøy. Er svært opptatt av håndverket som jeg utøver enten gjennom silketrykk/serigrafi på glass eller gjennom blyleggingen av glassmaleri. Dette er håndverk som er tidskrevende og krever nøyaktighet og presisjon. Begge teknikkene utøves av svært få aktører i dag. For meg blir det da også svært viktig å holde på tradisjonen gjennom håndverket.

Resultatet av dette prosjektet viser jeg nå frem med egen separatustilling ved Galleri Svalbard 17.mai 2017.

KUNSTNERPROFIL
SØLVI LILL SELJEBOTN

Allerede som liten jente samlet jeg på små glassbiter i forskjellige valører og bergkrystaller. De var mine hemmelige små skatter. Siden har glasset hatt en spesiell plass hos meg. Da jeg var på ferietur med mine foreldre kjøpte jeg blanke glasslysestaker istedet for souvernirer. Jeg skrev min første fordypning i kunsthistorie på videregående om glassblåsing ved Nøstetangen Glassverk - Norges første glasshytte. På min første sydentur var vi innom glassblåseri i Venezia. Det var facinerende å se den lille ildkulen bli
formet til kunstferdige gjenstander som funklet i alleregnbuens farger. I en periode på 10-15 år var hovedfokuset lagt på familie, barn, hus og arbeid. En krevende periode som
gav meg lite rom for kreative utfoldelser. Etter et samlivsbrudd måtte jeg stake ut veien videre, lære av prosessen og dra ut det positive. I ettertid kan det føles at min reativitet var pakket inn i en liten pakke og lagt på en hytte på vent. Da jeg forsiktig pakket den ut igjen, forstod jeg at den ikke bare kunne ligge der!
Min trang til å utfordre meg selv, gå i dybden og skape hadde på nytt slått gnister. Resultatet ble 2 år ved Ålesund Kunstfagskole. Dette ble en ny epoke for meg, og som var starten på en helt annen retning enn jeg hadde hatt tidligere.I årene som fulgte vekslet jeg mellom arbeid med kunstformidling, sesongarbeid som gartner, hositant hos kunstner, glasskursing, arbeidsoppdrag med blyglassrestaurering og legging av nye glassmaleri. I tillegg etablerte jeg mitt eget glassverksted litt etter litt. Det var ikke
lett for utenforstående å se at jeg hadde en plan med alt.

PROSESS &
INSPIRASJON

Opplevelsen av skiftende vær og føreforhold. Den vakre ”blåtimen” fra januar til midten av februar var min favoritt. Tiden da lyset og sola kom tilbake, med pastellfarger som vi ser i maleriene til Kåre Tveter, og ikke minst overgangen til midnattssol der jeg kunne nyte vakre og fargesterke ”malerier”. 2 år med eventyr og hardt arbeid, som igjen har gitt meg innblikk på hverdagen og livet på Svalbard. Oppholdet har gitt meg ny inspirasjon til viderearbeid med glass. Glass og is blir for meg beslektet materiale, og som gir noe av den samme stoffligheten. Både is og glass er vakre, harde og samtidig skjøre materialer som endrer seg ved forskjellige vinkler og lysforhold.

 

-- English--

REFLECTIONS

An art project based

on the adventure on Svalbard

Texts by By SØLVI LILL SELJEBOTN

 

I applied for project support from Longyearbyen Næringsfond, and obtained a scholarship. This was the opportunity for me to realize projects I could not to do before.

It was a long period studying topics and materials, trials and quests together to realize my thoughts.

I use photography as a tool. I have been much focused on the craft that I am practicing both through silk print / serigraphy on glass and through the lead of glass painting.

This crafts are time consuming and require accuracy and precision.

Very few artists practice both techniques today. For this reason, it is for me extremely important to hold on to the tradition.

The result of this project shows what I come up with. This is exhibited in the solo-show at Galleri Svalbard, in May 2017.

 

ARTIST PROFILE

As a little girl, I used to collect small pieces of glass in different shades and rock crystals.

They were my secret little treasures. Since then the glass had a special place in my heart. When I was on a holiday trip with my parents, I bought a white glass chandelier instead of the usual souvenirs. I wrote my first essay in art history at the High School on the technique of glass- blowing in Nøstetangen Glassverk – the Norwegian first glass factory.

On my first holyday, we were in the glass blowing factory in Venice. It was fascinating to see how the little fireball are being shaped into a glowing object in all the colour of the rainbow.

For ten – fifteen years, I have focused on my family, the children, the house and the work. It was a challenging time that gave me little room for creative performances.

After a breakdown of a relationship, I had to stake out the road ahead, learn from the process and take out the positive.

In retrospect, it can feel that my creativity was wrapped in a small pack and put into a cabinet on hold. Then I cautiously unpacked it, I realized that it could not just lie there!

My urge to challenge myself, to go into deepness and create glowed again.

The result was two years of studies at Ålesund Kunstfagskole. This became a new era for me and was the start of a completely different direction than the one I used to have previously.

In the following years, I moved between artistic work and seasonal works as a gardener, to artist's assistant, from glass course teacher to work assignments with as main aspects the glass restoration and the put down of glass painting technique.

Besides, I established my own glassworks little by little. It was not easy from the outside to see that I had a plan for everything.

 

PROSESS & INSPIRATION

The experience of the changing weather and its conditions.

The beautiful "blue sky" from January to the middle of February was my favourite.

The time when the light and the sun came back, with pastel colours as we can see in the paintings of Kåre Tveter, and not least the transition to the midnight sun where I could enjoy the beautiful and colourful «paintings».

Two years of adventure and hard work, which has given in return an insight into the everyday life on Svalbard.

The residency has given me new inspiration for further works with glass. Glass and ice are becoming materials related to me and which provides me of something of the same materiality.

Both ice and glass are beautiful, hard and at the same time fragile materials that change from different perspectives and lights conditions.

CURRICULUM VITAE

Utdanning
2003 Ålesund Kunstfagskole, Ålesund
Utstillinger
2016 Longyearbyen Kunst & håndverkssenter
2015 Longyearbyen Kunst & håndverkssenter
2014 Longyearbyen Kunst & håndverkssenter
2014 Ålesund Kunstforening, Ålesund
2014 Alnes Fyr, Godøy
2014 Lom Bakeri, Lom
2014 Lyspunktet Kafe, Ålesund
2013 Ålesund Kunstforening, Ålesund
2005 Ålesund Kunstforening, Ålesund
Utsalgsplasser
2017 Made in Fjords, Stranda
2017 Gullgruva Gullsmed, Longyearbyen
2017 Galleri Svalbard, Longyearbyen
2016 Gullgruva Gullsmed, Longyearbyen
2016 Galleri Svalbard,Longyearbyen
Oppdrag
2008 Restaurering av Glassmaleri Ålesund kirke,
2013 Legging nytt Glassmaleri til Nordlandet Kirke,
Kristiansund
2017 Restaurering av Glassmaleri Liabygda Kyrkje
2017 Restaurering av Glassmaleri Ørskog Kyrkje,

seljebotn1

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

seljebotn2

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_5_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_22_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_21_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_40_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_33_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017SLS_39_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

10

Sølvi Lill Seljebotn, Mitt Svalbard, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm 186x93x16 , ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

10_det

Sølvi Lill Seljebotn, Mitt Svalbard -detaljen-, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm 186x93x16 , ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

9

Sølvi Lill Seljebotn, Tyngde, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm 60x42x4, ed. 1/1, 2017, Courtesy Galleri Svalbard

11

Sølvi Lill Seljebotn, Sans , silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm  33x30x2 , ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

15

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_30_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Selvportrett , silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm  16x21,5x12, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard, P.E.

SLS_29_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Hyllest til Frans, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm  18x26x14, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_28_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Absurd, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm  15x23,5x14, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_25_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Illusjon , silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm  66x47x4, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_27_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Første byggestein, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm  28,5x19x5, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_36a_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Dypet, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm  112x93x4,5, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_24_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, E. Munch og meg, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, Variable dimensjoner, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_37_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, E. Munch og meg - detaljen -, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, Variable dimensjoner, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_45_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, E. Munch og meg - detaljen -, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, Variable dimensjoner, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_23_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_32_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_43_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Venter, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre,cm 15x23x5,6, ed. 1/1, 2017 , Courtesy Galleri Svalbard

SLS_18_a_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_16_edited-1copy.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, glassmaleri laget av glass, bly og stå , cm  124,5x84,5x3,5, ed. 1/1, 2017 ,  Courtesy Galleri Svalbard

SLS_16_b_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner - deltaljen -, glassmaleri laget av glass, bly og stå , cm  124,5x84,5x3,5, ed. 1/1, 2017 ,  Courtesy Galleri Svalbard

SLS_17_edited-1.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Ikke knus glasset, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre,cm  29,9x20,9x4,9 , ed. 1/1, 2017 ,  Courtesy Galleri Svalbard

SLS_7_edited-1.jpg

 Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

9_edited-1 copy.jpg

Sølvi Lill Seljebotn, Andy Warhol og herr Isbjørn, silketrykk/serigrafi på glass, emalje, tre, cm  61,7x42x2,8  , ed. 1/1, 2017 ,  Courtesy Galleri Svalbard

SLS_35_edited-1.jpg

 Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

SLS_41_edited-1.jpg

 Sølvi Lill Seljebotn, Refleksjoner, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

--

(Photos by Elda Oreto Wyrén)

Galleri Svalbard

Nybyen

0047 79022340

galleri.svalbard@lokalstyre.no

www.gallerisvalbard.no

 

ÅPNINGSTID : 11-17

Fra Mandag til Søndag

mini-facebook   mini-instagram

Tips en venn Skriv ut