Longyearbyen skole
Skolen
Byggfag

Yrkesfaglig tilbud ved Longyearbyen skole, videregående avdeling

Fra høsten 2017 planlegges det en ny modell for Vg1 yrkesfag ved Longyearbyen skole. Samtidig planlegges det med oppstart av Vg2 fra høsten 2018. 

Normalordningen i Longyearbyen har i flere år vært at det bare tilbys Vg1 på yrkesfag, mens det på studiespesialiserende er tilbud om et tre-årig løp. Elever og foreldre som går i 10. trinn får årlig informasjon om dette når elevene skal søke videregående opplæring, og elever og foreldre i nåværende Vg1 yrkesfag har senest fått beskjed om dette på foreldremøte 1. november 2016. Historisk sett har det vært unntak et par ganger tidligere, sist var da politikerne ønsket at skolen skulle tilby Vg2 industrimekaniker– høsten 2014.

Lokalstyret har bedt om at skolen skal jobbe for å få til en mer forutsigbar modell og også å se på mulighetene for å tilby Vg2 yrkesfag når det er mulig. Skolen har gjort en grundig jobb med dette arbeidet, men det gjenstår fremdeles en god del arbeid. Det er gjennom politiske vedtak bestemt at det tilbys Vg2 yrkesfag fra høsten 2018, og det satses da på Vg2 Byggteknikk. Tilbudet bygger på en ny modell som gjør at vi klarer å tilby Vg2 i hovedsak innenfor eksisterende økonomisk ramme.

For å kunne tilby Vg2 yrkesfag fra høsten 2018 må følgende gjøres våren 2017:  

•         LL søker departementet om godkjenning med sikte på at Longyearbyen skole, videregående avdeling kan opprette en forsøksordning fra skoleåret 2017-2018 hvor skolen tilbyr Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Skoleåret 2018-2019 vil skolen tilby Vg2 Byggteknikk i tråd med forutsetningene beskrevet i saksframlegget til lokalstyret, se Særutskrift - Yrkesfaglig modell med både Vg1 og Vg2 i menyen til høyre.

•         Skolen går i dialog med lokalt næringsliv, Troms fylkeskommune, opplæringskontor, departement og naturlige samarbeidspartnere for å få nødvendige avklaringer og fullmakter. Dette inkluderer flytting av fag mellom år på yrkesfaglig løp, samt foreslått endring i historiefaget.

•         Skolen får tilført ressurs tilsvarende 10-20 % stilling for å bidra til at lokalt næringsliv skal kunne ta imot elever i det omfang som modellen legger opp til.

Elevene som tar Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 2017-2018 vil få mulighet til å fortsette på Vg2 Byggteknikk året etter, forutsatt at de oppfyller opptaksvilkårene.

Etter vedtak i lokalstyret mandag 13. februar har det kommet spørsmål om hvorfor ikke Longyearbyen skoles videregående avdeling allerede fra høsten kan tilby nåværende elever i Vg1 et Vg2-løp. Vi presiserer her at en slik løsning ikke har vært planlagt, da vi nå avvikler gjeldende modell.  Et Vg2-tilbud høsten 2017 vil være noe helt annet enn et Vg2-tilbud høsten 2018.  Grunnen til dette er at vi fra skoleåret 2017/2018 vil begynne med å flytte fag mellom år på yrkesfaglig løp allerede på Vg1, i en annen form enn tidligere. Disse to modellene har ulik form og kan ikke uten videre kombineres. Ny modell er nærmere beskrevet i saksdokumentene som er lagt frem for OKU, AU og lokalstyret denne vinteren (se Særutskrift - Yrkesfaglig modell med både Vg1 og Vg2 i menyen til høyre).

Longyearbyen skoles videregående avdeling er liten og det er planlagt å kjøre fag og elever sammen fra både yrkesfag og studiespesialiserende. Dersom vi skulle imøtekommet ønsket om å kjøre Vg2 til høsten må dette gjøres ut fra gammel modell, samtidig som vi skal starte opp en ny Vg1 modell. Vi vil også få utfordringer med fagkombinasjoner samt timeplantekniske vansker, som igjen legger uheldige føringer for resten av videregåendetilbudet. Det vil være en for stor og krevende jobb for skolen å starte et slikt tilbud til høsten, samtidig som en skal planlegge å gjøre klart for ny modell. Dette vil også gå ut over den totale kvaliteten på det videregående tilbudet i Longyearbyen, også for de elevene som går studiespesialisering. Longyearbyen skoles videregående avdeling er i gang med å arbeide frem et forutsigbart og godt kvalitetsmessig tilbud med oppstart høsten 2017 og med Vg2 fra høsten 2018, slik politikerne har bedt oss om. Det er viktig at det settes av rom og tid til at skolen kan lykkes med både planlegging, igangsetting og gjennomføring. Elevene som går Vg1 byggfag skoleåret 2016/2017 må altså gjøre som så mange elever før, da de følger en modell vi har hatt i flere år; fortsette sin videregående karriere på fastlandet.

Tips en venn Skriv ut